Kronikk:

Skade i eget skrog?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sven-Roald Nystø. Arkivfoto.

Av Sven-Roald Nystø

På kronikkplassen Nordlands Trompet i avisa Nordland 21.januar 2022 viser tidligere ordfører i Hamarøy kommune til at tidligere Tysfjord kommune ble «revet i filler» etter 150 år, og bare to år senere «er det mange av oss som innser at det samme kan skje igjen med nye Hamarøy.» Det er jo en profeti som henger sammen med hvordan Hamarøy kommune behandler det foreliggende innbyggerinitiativet, og deretter staker opp kursen for en mer bærekraftig og framtidsrettet politikk for utviklingen av kommunen. 

Innbygginitiativet tar utgangspunkt i en invitasjon fra Kommunaldepartementet om mulighet til å iverksette en reversering av sammenslåtte kommuner. De sammenslåtte kommunene det her er tale om var gamle Hamarøy, Tysfjord og de som nordover ble nye Narvik kommune. Det er ikke en reversering innbyggerinitiativet foreskriver. Det er en oppløsning av geografien i det nåværende Hamarøy kommune og sammensetning av en ny geografisk konstruksjon med primært formål å unngå bygdene i Dragsområdet og Musken som del av et framtidig Hamarøy.

Geopolitikk og status

Dette er en geopolitisk manøver. Geopolitikk er i sin kjerne hvordan maktpolitikk avhenger av geografiske forhold. Betydningen av – og vekten i en geopolitisk tilnærming ligger ofte først og fremst ikke i det som eksplisitt blir foreskrevet, men i det som tilnærmingen muliggjør i form av metakommunikasjon, folkeprat og spekulasjoner. Det har vi vel allerede erfart med innbyggerinitiativet. Egget ble lagt og avkommet har begynt å leve sitt eget liv på en måte som ikke alle deleiere i foreldreskapet er komfortable med. Slike erfaringer har også vi gjort i tidligere underskriftskampanjer blant samer i Tysfjord.

Geopolitikk har også mye med status å gjøre. Status refererer seg til en aktørs posisjon i et sosialt hierarki. Mennesker identifiserer seg med grupper og bryr seg ikke bare om sin individuelle status, men også om statusen til gruppene som utgjør deres sosiale identiteter. Gruppestatus betyr noe fordi det påvirker hvordan individer føler om seg selv både i positiv og negativ forstand. Denne statusen kan også være knyttet til en kommune, som igjen opererer i et hierarki blant andre kommuner. Det er mange innbyggere som investerer i sin kommunes virksomhet ved å gjøre en best mulig jobb i ulike kapasiteter. Med det bidrar de også til kommunens status, og flere mottar utmerkelser for vel utført innsats.

Da Tysfjords vestside ble en del av Hamarøy kommune, oppfattet neppe alle det som et løft for kommunens status. Det har utgangspunkt i både historiske og samtidsmessige forhold. Samenes historiske skjebne som annenrangs borgere i landet, - spesielt i fornorskningstiden, danner ennå delvis rammer for vår samtidsmessige samhandling også på kommunalt nivå.  Historikeren, professor emeritus Alf R. Nielssen dokumenterer at det eksisterte et sterkt etnisk skille i Tysfjord allerede på 1860- og 1870-tallet. «Lover og regler som forutsatte likebehandling og samarbeid mellom samer og nordmenn, skapte problemer for de lokale politikerne.» (I Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie 1700 – 1870, s. 364). Det har vi erfart i Tysfjord kommune helt opp til våre dager, og det vil være overraskende om det i Hamarøy ikke ligger latende forhold for tilsvarende.

En annen side ved geopolitikken er at den kan legge til rette for - og legitimere at hardlinere går inn og overtar den politiske regien framfor mer moderate når man synes at nok er nok. Det skjedde i Tysfjord kommunestyre ved flere både hørbare og synbare anledninger. Det ble forlangt gruppemøte, og der ble posisjonen ledet tilbake til «den rette politiske vei», når man hadde lagt til rette for bredere kompromisser.

Det moderne Norge

Innbyggerinitiativet setter Hamarøy kommune dels i tilsvarende situasjon. Initiativet fyller et politisk tomrom. Fellesnemndas arbeid før sammenslåingen representerer ennå justerbare alternativer for fylling av tomrommet. Da man valgte å ikke bruke disse, ble det nok vel mye politisk heimesnekring. Derfor gjelder det å bruke politiske verktøy som ligger i den andre enden av aksen som geopolitikken representerer. Der finner man blant annet rettsstaten Norge med sitt demokratiske politiske system. Et system som i juni 2021 inkluderte en lovfestet rett for samene til å bli konsultert både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Lista som Stortinget der la mot Fremskrittspartiets stemmer, omfatter hensynet til ILO-konvensjon nr. 169 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Konsultasjonene skal gjennomføres i god tro og med formål om å oppnå enighet.  (jf. Innst. 620 L (2020-2021). Der omtales ikke samiske interesser som en særinteresse slik det var i Norge før Altasaken. Legger man den skranken til grunn, vil det bidra til å løfte Hamarøy inn i det moderne Norge, som alle kommunens innbyggere fortjener. Samtidig kan det kommunale selvstyret og samiske representanter der møtes lokalt i samme båt, i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.