Meninger:

Levendelagring av torsk ved Korsnes i Hamarøy - En merkelig og uforståelig manøver fra Fiskeridirektoratet og Kystverket

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Filip Mikkelsen, Kommunestyre- og formannskapsmedlem (H).

Fiskeridirektoratet har i brev av 04.02.2022 til Tysfjord Marine Farm AS frarådet at selskapet etablerer anlegg for levendelagring av torsk ved Oldervika ved Korsnes. Begrunnelsen er at tiltakets mulige påvirkning på ressursområder ikke er tilstrekkelig utredet, fortrengelse av fiskeriaktivitet, samt at tiltaket etter Fiskeridirektoratets vurdering ikke er i henhold til gjeldende regelverk.

Kystverket har i brev av 09.03.2022 til samme selskap gitt avslag på søknad om etablering av anlegg for levendelagring av fisk på samme område. Kystverkets avslag er begrunnet med at aktiviteten visstnok skal være i strid med kommunens planverk. Slik jeg oppfatter saken er det Hamarøy kommune som skal svare på om tiltaket er i strid med kommunens planverk. Har Kystverket benyttet seg av andre kilder enn kommunen for sin begrunnelse for avslaget?

Tysfjord Marine Farm AS skal drive levendelagring av villfanga torsk. Aktiviteten som planlegges er todelt;  1) mottaksstasjon for levendelagring av torsk uten foring i Oldervika, Korsnes og 2) mottaksstasjon for levendelagring av torsk med foring i Mulbukta (Tømmeråsfjorden). Mulbukta er en klarert aquakulturtillatelse, noe som er nødvendig for å kunne fôre fisk.

Taste of North AS driver eneste fiskemottak i kommunen, lokalisert til Korsnes. Selskapet produserer saltfisk, kleppfisk og lutfisk, og selger sine produkter ”world wide”.

Disse to selskaper er hjørnesteinsbedrifter på Korsnes i Hamarøy.

Volum til fiskemottaket er fra 2005 til i dag redusert fra ca, 1000 til 200 tonn over egen kai – en reduksjon på 80 %. Taste of North AS har behov for rundt 1000 tonn torsk for å opprettholde helårlig produksjon. For å dekke volumbehovet mener selskapet at det må være mottaksstasjon i form av levendelagring av torsk. Mottaksstasjonen skal kjøpe direkte fra flåte og således være konkurransedyktig på volumleveringer. Dette vil gi anlegget på Korsnes helårig tilførsel av råstoff.

En tilgang til levendelagret torsk uten foring vil gi selskapene betydelig utviklingsmuligheter og fortsatt opprettholdelse av dagens aktivitet.

  1. Taste of North AS vil kunne ha tilgjengelig råstoff til prosessering gjennom hele året.
  2. Selskapet kan tilby sine kunder en etterspurt jevn god kvalitet hele året.
  3. Selskapets kunder bruker helårig tilgjengelighet med stabil kvalitet til å bygge opp et volumbasert marked. Det er slik laksenæringen ble stor ”world wide”.
  4. Helårlig produksjon gir helårlige arbeidsplasser.
  5. Helårlige arbeidsplasser styrker rekrutteringsgrunnlag og kompetanse til selskapene.
  6. Helårlig produksjon sikrer bosetting på stedet og i området.
  7. To hjørnesteinsbedrifter/arbeidsgivere som ønsker å benytte lokal arbeidskraft hele året.
Jeg tror at det her er en stor misforståelse ute og går. Aqualkulturloven gjelder ikke ved mottaksstasjonen for levendelagring av torsk. Stasjonen kan betraktes som og sammenlignes med ordinær sei- eller sildesteng. Dette leder til at selskapet skal drive fiskeriaktivitet.

Dersom tiltaket om levendelagring uten foring har så negativ påvirkning på ressursområdet så vil dette også måtte gjelde for vanlige sei- og sildesteng.

Videre er det å bemerke at Oldervika ved Korsnes ligger i såkalt FF-område (fiske og friluft) iht gjeldende arealplan fra 2015 for Tysfjord kommune. Kystverket hevder at tiltaket er i strid med nevnte arealplan, noe som ikke stemmer slik jeg leser planen.

Utvikling av bærekraftige naturbaserte næringer slik disse bedrifter står for,  er særlig avhengig av tilrettelegging og aksept. Vekst og utvikling som har stor lokal betydning fordrer et gjensidig behov av å redusere sårbarheten og sikre mer attraktive og fungerende lokalsamfunn. I et slikt perspektiv kunne jeg ønske at Fiskeridirektoratet og Kystverket benyttet anledningen til en bredere analyse av hva som skaper forutsetninger for lønnsom næringsaktivitet i en liten kommune som Hamarøy. Det synes som om at avslaget på det omsøkte tiltaket bærer preg av mangelfull forståelse for utfordringer for disse to bedriftene på Korsnes og hva som må til for at virksomhetene skal kunne utvikle seg til beste for kommunen, lokalsamfunnet og lokal verdiskaping. Hvis ikke settes både arbeidsplassene og den lokale verdiskapingen i fare.

Jeg oppfordrer både Fiskeridirektoratet og Kystverket om å imøtekomme selskapets ønske om å tilrettelegge for helårlig drift ved at det gis tillatelse til mottaksstasjon for levendelagring av torsk uten foring ved Kornes. Avslaget som nå er presentert, bl.a. med begrunnelse i arealplanens bestemmelser, synes ikke å stemme.
 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.