Anne Kristine Linnestad. Høyres talsperson for urfolk og nasjonale minoriteter. Medlem av Kommunal- og Forvaltningskomiteen. Stortingsrepresentant for Akershus Høyre. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Samiske språkbærere er avgjørende for gode tjenester til den samiske befolkningen!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Anne Kristine Linnestad. Høyres talsperson for urfolk og nasjonale minoriteter. Medlem av Kommunal- og Forvaltningskomiteen. Stortingsrepresentant for Akershus Høyre.

Stortinget har vedtatt en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Det samiske krise og incestsenteret i Karasjok ble nedlagt i 2019 etter at Statsforvalteren utførte tilsyn og påpekte flere alvorlige brudd på, og avvik fra, loven og det er dessverre ikke opprettet et nytt, for også i samiske miljøer forekommer det vold mot barn og vold i nære relasjoner. Siden samiske barn og voksne ikke har et eget krise- og incestsenter i Finnmark er det særlig bekymringsfullt at kun et fåtall av kommunene i samisk forvaltningsområde har kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Mangelen på samiske språkbærere, hos politi og hjelpeapparat er en av de største hindringene for å kunne gi gode tjenester til den samiske befolkningen.  Skal vold- og overgrepsutsatte, med samisk bakgrunn, få god og riktig hjelp er det etter min og Høyres mening, en selvfølge politi og i hjelpeapparat har god kunnskap om vold og overgrep, men at det i tillegg er helt avgjørende at de også har god kompetanse i samisk språk og kultur. Ideelt sett bør alle som skal møte vold- og overgrepsutsatte med samisk bakgrunn være samiske språkbærere, dvs ansatte som har samisk som sitt hverdagsspråk og inngående kunnskap om samisk kultur og levesett.  

Jeg mener det er helt nødvendig at politiansatte og hjelpeapparat er bevisste på og tar hensyn til slik at tjenestene den voldsutsatte har behov for både er språklig og kulturelt tilrettelagt for den det gjelder.

Høyre mener også at det er behov for å utvikle kunnskapsbasert metodikk og verktøy tilpasset samiske barn og samiske familier og det må være tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet i tjenestene slik at voldsutsatte får god og riktig hjelp.

For å lykkes i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep, må det, etter min mening og Høyres mening, jobbes systematisk for å bygge gjensidig tillit mellom den samiske befolkningen og myndighetene. Kunnskap hos barn og unge spesielt og holdningsskapende arbeid blant befolkningen generelt vil utgjøre en viktig del av dette arbeidet.

For Høyre er det viktig at alle som utsettes for vold og overgrep sikres gode og likeverdige tjenester, uavhengig av etnisitet, språk, kultur og geografi.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.