Dála l Ingvild bandajn Blått Vann 2022 UKM:as. Gåvvå: Priváhta
Nuorajs nuorajda

UKM tjadá siednabalo badjel vuojtij

Nuorra Kultuvrra Æjvval (UKM), la maŋemus jagijt læhkám viek bivnos bájken -buorre siváj diehti. Dáppe bessi nuora ålles suohkanis vuosedit massta berusti, viek moatte láhkáj kultuvrrasuorgen. – Bádtjiv juohkkahattjav diededittjat, javllá åvdep oassálasste Ingvill Nedregård.


Hábmerin kultuvrraskåvllå ja nuorajráde aktan UKM:av tjadádi. Bájkálasj goahtebanda tjuojat dárbo milta, ja vájku dal iesj i ájgo juojddá vuosádallat de besa siednabarggen, teknihkkárin ja konferansierran diededit. 

Juohkka jage válljiduvvi nágin åvddånbuktema suohkanav åvdåstittjat fylkkafinálan -gåsi de vuolggi iehtjádijt iejvvitjit fylkas miehtáj. Dáppet vas nágina stuorra rijkkafinállaj válljiduvvi. Divna gudi li 10-20 jage gaskan bessi oassálasstet, valla dåssju sij gudi li dævddám 13 jage bessi fylka finállaj. Dán jagásj bájkálasj UKM dáhpáduvvá guovvamáno 21. biejve Æventyrhuodnahin Hamsunguovdátjin.

Hávsskes mujto

NSA la ságastam åvdep oassálasstijn Ingvill Nedregård guhti l moaddi oassálasstám. Ingvill sebraj vuostasj bále jagen 2022, gå spelaj «Blått Vann» bandan. Bandan tjuojadin Ingvill Nedregård, Espen Skoglund, Marius Skoglund, Ronya Bendixen ja Vilja Eriksen. Dan jage fylkkafinállaj bessin. Viek suohtas lij ja danen jagen 2023 aj diededin bandajn «Ingvill og de andre». Dan jage aj fylkkafinállaj bessin. Hárjjidallin ednagav åvddåla ja viek ávvudallin ådåsit oassálastátjit, gå viek hávsske lij dån vuostasj jage. 

– Diededijma UKM:aj fárruj danen gå mij gájka viek musihkas berustijma, ja sidájma hárjjánit sihke siena nanna tjuodtjot ja bandan tjuojadit, subtsas Ingvill.

Jagen 2023 lij fylkkafinálla Svømmehallen Scenen Bådådjon. Dåppe ietjasa lávllagav åvddånbuktin ietjá nuorajda ja ållessjattugijda ålles fylkas, madi iehtjádij kultuvralasj åvddånbuktemijt gulldalin ja gæhttjin.

– Viek hávsske lij sæbrrat. Dåppe oahpásmuvájma ietjá nuorajda fylkas miehtáj, sæmmi berustimij gå mijájn, javllá Nedregård.

Ingvillin li nav moadda hávsskes mujto majt sjaddá iellemájggáj mujttet. Moaddása sijájs gudi bandan tjuojadin li dálla musihkkalinnjan joarkkaskåvlån Bådådjon, hávsskes muossádime UKM:as dávk aj littji siváj gaskan manen dåppe li. Nedregård iesj subtsas rahtjam la gå ballam la siena nanna tjuodtjomis ja ulmutjijda åvddånbuktemis. 

– Iesj lav vásedam galggá ber duosstat vájku viek ballá. Bádtjiv juohkkahattjav UKM:aj diededittjat, låhpat nuorra musihkkár.

Jårggålam: Lars Th. Kintel

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

NSAnourra