Espen Fossvik ájggu Styrmannsskåvlåv vádtset.
Nuorajs nuorajda

Vissjalis nuorra guollára

Espen Fossvik ja Magnus Leivseth Hábmeris libá guokta báhtja gudi libá vehi ietjálágásj oahpov válljim. Diedá goappátja libá guollároahpov válljim.


Guollim ja bivddo la joarkkaskåvlå linnja gånnå oahppe álggi guovtijn jagijn skåvlån ja de li guokta jage nuoran viddnooahppen. Gå niellja jage li gållåm de bæssá guollár fáhkagirjev válldet. Magnus váldij guollár fáhkagirjev jagen 2021 maŋŋel gå lij Leknesan skåvlåv vádtsám. 21-jagák la agev lijkkum guollit. 

– Mån lav agev læhkám stuorra ulmusj, danen sihtiv virgev gånnå besav iehtjam rubmahav adnet, váj diehkko ettjin dåssjåj dagáduvá, javllá Leivseth. 

Espen Fossvik vádtsá maŋemus jagev Myren, åvddål nuorráj galggá viddnooahppen. 19-jagák subtsas agev la lijkkum rubmahijn barggat ja virges berustam.

– Áddjám la muv ednagav måvtåstuhttám, sån lij aj guolláj, duoddis Fossvik.

Vájku báhtja lijga gárvedam, de lij ållo mij sunnuv alvaduhtij. Magnus subtsas dav mij suv ienemusát alvaduhtij bargo álgon, lij man jåhtelit rumáj hárjjánij bargatjit váni heva oademis guhkes ájggáj. Espen duoddis rubmahij lij låsep barggo gå majt lij vuorddám, valla ij val dan diehti vuollána.

– Dábálattjat bargav skiftårnigin, barggap guhtta tijma, ja de li mujna guhtta tijma friddja. Ja de navti barggap gålmmå vahko jali ájn guhkep. Daj gudájn tijmajn galggá sihke bårråt ja gæhttjalit oadet nágin tijma, valla buoragit la dat mannam, javllá Leivseth.

Magnus Leivseth váldij guollára fáhkagirjev jagen 2021.

Magnus fáhkagirjev váldij jagen 2021, valla ij la ájn stuoves bargov oadtjum. Nuorra guollár la farra læhkám moadda sadjásasj manojn moatten vantsan, gånnå nágin gaskav máhttá liehket viek ållo barggo, ja ietjá bále vas binnep barggo. 

– Guhkemus majt lav barggam avtat rajes lij gålmmå máno. Iejvvi moadda ådå guollárijt, ja oahppá juojddá ådå juohkka biejve vantsan, javllá Magnus.

Suv pládna l åttjudit stuoves bargov guollárin, ja de maŋŋela Styrmannsskåvlåv vádtset váj páhppárijt oadtju stuoráp hávsaj manátjit. Fossvikan la sæmmi ájádus Styrmannsskåvlå hárráj, valla l vuostatjin dal viddnoájggáj gárvedime. 

NSA gatjádij báhtjajs li gus sunnun nágin oajvvadusá ietjá nuorajda gudi sæmmi virggáj sihti álgget. Fossvik nammat galggá garrasit barggat ulmij hárráj ja vuoset berus gå la guollimin. De vuojnnu sihtá dåppe liehket, ja berus buorre bargov dahkat, mij dunji máhttá viehkken maŋŋela. Leivseth duoddis galggá mielanis álu vuorddet ållo barggo sjaddá, ja galggá agev barggat nav buoragit gå ber buktá. De vájbbá. 

– Ane viddnooahppeájgev ietjat vuosedittjat, ja jus nágin gaskav sjaddá ållo barggo, de galggá mujttet maŋutjissaj gal mávsov rahtjama åvdås oadtju, låhpat Leivseth. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

NSAung NSAnourra