Tove Elise Madland, eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget

Arbeiderpartiet styrker demensomsorgen

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tove Elise Madland.

Jeg har jobbet 17 år på en demensavdeling og har vært ansatt i kommunehelsetjenesten i 35 år. I dag er jeg stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og jobber hver eneste dag for å bygge en bedre demensomsorg. Det haster og vi har ingen tid å miste. Jeg vil trekke frem fem punkter som er viktige for Arbeiderpartiet for å skape en god demensomsorg i alle norske kommuner. 

For det første trenger vi faste ansatte i hele stillinger. Faste ansatte gir trygghet, en møter kjente ansikter en har bygget relasjon til. Kjennskap til pasienten og dens livshistorie, hvem er pasienten egentlig, hva jobbet pasienten med og interesser. Dette er viktig samtale mellom pasient og pleier, det styrker pasientens selvbilde, føler seg verdsatt og gir mestringsfølelse - i en situasjon en har mistet kontroll på. Derfor har regjeringen vedtatt en heltids lov og alle kommuner kan nå søke om midler fra en heltidspott.  

For det andre er det viktig med dagtilbud, derfor vil Arbeiderpartiet innføre nasjonal aktivitetsgaranti. Dagtilbud gir mennesker med demenssykdom gir  livskvalitet og mestring i hverdagen. Kjente aktiviteter og interesser en har hatt tidligere i livet, vil bety å mestre hverdagen, og hverdagen vil oppleves meningsfull. Et dagaktivitets tilbud vil også sikre avlastning for pårørende. Å verdsette og se pårørendes innsats er viktig, de utover en stor og viktig del av omsorgen til deres nærmeste som er rammet av demenssykdom. 

For det tredje styrke investeringstilskuddet til kommunen, vil det gi kommunene et godt insentiv til å kunne bygge flere sykehjemsplasser, men også trygghetsboliger eller omsorgsboliger. Arbeiderpartiet vil derfor styrket Husbanken gjennom et eget boligprogram. Vi trenger også å sikre alle en god og fremtidsrettet videreutdanning som innebærer god kjennskap til eldreomsorg, men også velferdsteknologi og digitalisering som kan hjelpe oss i fremtiden. 

For det fjerde er god samhandling med pårørende essensielt, dette er ofte pårørende i sorg over å ha "mistet" et kjært familiemedlem før den er død. Vi vet at mange pårørende har store belastninger i eget liv. Pårørende kan yte like mye omsorg for sine nærmeste som det offentlige. Derfor ønsker Arbeiderpartiet bedre pårørendeavtaler. 

For det femte og muligens det viktigste så trenger vi flere folk. Det blir flere og flere eldre, og flere eldre med demenssykdom. Regjeringen har lagt frem en eldrereform og jobber med flere andre store reformer for å løse bemanningsutfordringene. Det er ingen tvil om at demensomsorg er en av de største utfordringene innen pleie- og omsorgsektoren for kommunene de neste tiårene. Derfor skal Arbeiderpartiet styrke demensomsorgen i hele landet. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.