Kjerstin Solstrøm ja Ingeborg Pedersen viek sierralágásj muossádimev oattjojga Barcelonan. Gåvvå: Priváhta. Privat
Nuorajs nuorajda

Barcelonan studierijga: –⁠ Dáv mujttin iellemav miehtáj

Dán tjavtja manájga Ingeborg Pedersen ja Kjerstin Solstrøm Barcelonaj, studieritjit lahkke jagev. Dåppe ednagav muossádijga.


Ájluovta næjtso Barcelonaj vuolgijga studieritjit filosofijjav, sebrudagáv, histåvråv ja gielav. Goappátja sidájga vehi gålggåt ja navti hihttijga stuorrastádaj Barcelonaj vuolgget. Akta sivájs manen ålggorijkajda vuolgijga studieritjit lij gå ejga ållu diede majt ájgojga dahkat åvddålijguovlluj.

– Ittjiv ållu diede majt sihtiv dahkat, danen buoragit hiebaj vuolgget váj ihkap ienebut tjielgaj majt dal ájn sidáv dahkat iellema tjadá, javllá Ingeborg Pedersen.

Sierralágásj muossádibme

Næjtso subtsastij sunnun lij sierralágásj muossádibme mav æbá sáŋarda. Geldulasj muossádime, miellagiddis kultuvrra ja ådå rádna lij juoga mav oadtjun spánska stádas. Gå næjtso galmma tjavtjajn libá hárjjánam, de lij viek hávsske gå sunnun lij riek buorre dálkke tjavtjav tjadá.  

– Diedá mån nav buoragit soapptsuv, viek buoragit lijkkujiv kultuvrraj ja sadjáj, duoddis Kjerstin Solstrøm.

Vájku lij riek buorre dálkke, de ejga ber hávsskudalá. Ingeborgan lidjin muhtem vásádusá ma sunji vuosedin gåktu sujna ij galga liehket. 

– Oahppam lav iv soaptso guhkken ierit familjas, ja moaddásij siegen årrot årruhin ij la munji makkirak buorren, subtsas Ingeborg.

NSA gatjádij aj mij næjtsoj mielas lij buoremus ålggorijkan årrot.

– Buoremus lij ulmutja gej oahpásmuvviv, mijá tuvrra Donostiaj (San Sebastian), ja diedon stáda iesj, javllá Kjerstin.

Ingeborg guorras Kjerstinijn tuvrra Donostiaj lij buoremus sunnu ålggorijkkamanon.

Næjtso vuolgijga Donostiaj (San Sebastian). Guorrasibá dåhku vuolgget lij suohttasamos ålles manon. Gåvvå: Priváhta.

 Alodibá iehtjádijt aj vuolgátjit

Vájku hávsskudalájga ja muhttijn ejga heva soaptso de nuorra studænnta-guovtes alodibá iehtjádijt aj vuolgátjit. Vehi ietjálágásj siváj diehti gal.

– Alodav sijájt gudi sávvi jali ájádalli vuolgget, valla ihkap e duosta, dát la sierralágásj muossádibme ja de åhpa ålov ietjat birra, javllá Ingeborg.

– Dáv gal duodaj iehtjádijda oajvvadav dahkat! Iellemájggáj mujtton ja suohtas la gæhttjalit juojddá ådå, duoddis Kjerstin.

Majt dal?

Herlugis lahkke jage maŋŋela Barcelonan de Ájluovta næjtso goabbák guovlluj ájggoba. Ingeborg manná sijddaj Vuonarijkkaj, madi Kjerstin dávk joarkká ålggorijkan.

– Galgav gæhttjat jus ihkap nágin bargov gávnav Bådådjon, javllá Ingeborg.

– Mån gis Romaj jali ruopptot Barcelonaj ájgov studieritjit, subtsas Kjerstin. 

Maŋutjissaj sihtá Ingeborg dáv juogadit ietjá nuorajda.

– Jus Kulturakademiet baktu vállji studierit de máhttá álgos válljit guokta sierra semestera jus sihtá. Jali de máhttá jahkeoahpov válljit ja farra ierit gæssádit nuppát semestera åvddåla jus ij hieba. Jus dáv diedet åvddål ájggemiere, de la dat nåvkå. Valla dáv bierriji gájka dahkat, jali gæhttjalit gåjt, dat la «once in a life time experience», låhpat Ingeborg.

Nuorra studenta muossádijga Barcelona kultuvrav ja gájkin åvdemusát riek buorre dálkev. Gåvvå: Priváhta.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.