May Valle. Foto: Johannes Sandberg

Gratis barnehagetilbud som rekrutteringstiltak - uryddig sak uten helhetstenking

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: May Valle, Nestleder Hamarøy Venstre

Dagens ordfører fremførte en interpellasjon på vegne av sp rettet til seg selv i kommunestyremøte 22. februar. Til tross for at interpellasjonen inneholdt forslag til vedtak, påberopte ordfører seg rett til å nekte representanter å ta ordet mer enn en gang. Interpellasjoner med forslag til vedtak skal behandles på samme måte som en ordinær sak. Under disse debattforholdene ble det snekret sammen en bestilling av sak om gratis barnehage uten nødvendig saksbehandling og debatt. I vedtaket som blir produsert i kommunestyret, blir det også pekt på behov for rekruttering av personell. Saken som legges fram for kommunestyret innfrir heller ikke forutsetningene i vedtaket. Rekruttering av personell og den begrensede kapasiteten blir ikke holdt opp mot et tiltak som sikter mot økt tilflytting av små barn. Andre ankepunkt mot å gå inn for vedtaket nå er;

1, Årsregnskapet for 2022 er nettopp behandlet. Fjorårets regnskap viser ubalanse i driften, men berges av et stort laksefond (havbruksfond) fra store investeringer i næringen. Kommunen vil altså være avhengig av ytterligere investeringer i havbruk i både inneværende og kommende år dersom det ikke skjer nedtrekk i driften. 
Tiltaket om fri foreldrebetaling medfører 2 millioner mindre til drift. Normalt vil det kreves at man viser inndekning av disse 2 millionene – Hvilke nedtrekk dette vil medfører unnlater man å ta stilling til – men det vil komme til høsten etter valget når budsjettet skal lages.

2.Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot flere barn og har derfor avvist å ta mot familier med små barn. Det påpekes at det er behov for både økt personell og investering i lokaler. Hvordan rekruttering skal skje og hvor midlene skal hentes fra sier saken ingenting om.

3.Det blir referert til det store utviklingsprosjektet om rekruttering til TQC. Delprosjekt rekrutteringstiltak har etter sigende ikke kommet med noen konklusjoner som påpeker at gratis barnehager vil være et tiltak i så måte. Et så stort prosjekt - til en kostnad på 16;4 mill med ulike delprosjekter - skal vel ha til hensikt å se totaliteten og sammenhengene i utfordringer og muligheter? Her kommer et tiltak uten at rapportene er lagt fram eller sammenhengene mellom delprosjektene vises. Det er jo også delprosjekt for rekruttering til stillinger i kommunen og utvikling av fagkompetansetiltak i samarbeid med Knut Hamsun videregående skole. 

4. Det vises i saken til at gratis barnehage er for å oppnå likebehandling. Dette blir helt feil. For å revitalisere et språk som det er fare for går tapt, så er det innført mulighet for å søke om  gratis foreldrebetaling (eksternt finansiert)ved den privatdrevne samiske barnehagen på Drag. Tilskudd til å dekke foreldrebetaling oppnås kun ved at en rekke språklæringstiltak blir gjennomført. Dette er det ingen automatikk i blir gitt.   Å innføre gratis barnehage i hele kommunen nøytraliseres dermed et politisk virkemiddel som har til hensikt  å bidra til forsterket språkopplæring   for å revitalisere det samiske språk og at flere velger samisk.

5. Gratis foreldrebetaling vil også slå bena under et tiltak som opprettelse av privat barnehage annet sted i kommunen.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.