– Hvordan styrker 400 000 kroner det lulesamiske språket, når midlene skal gå til å dekke reiseutgifter, mulige investeringer, internsystemer, møtevirksomhet, lønn/personal med mer, spør forfatteren.
Debatt:

Habmera suohkan/Hamarøy kommune –⁠ nei til å støtte Vuonak mánájåroj

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Foto: Trond-Erlend Willassen / NFK.

Av Lennart Mikkelsen, styreleder i Vuonak mánájåroj

I sak PS 24/2022 avslo formannskapet å omdisponere kr. 400 000 av tospråklighetsmidlene til Vuonak mánájåroj – samisk barnehage, med følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret stiller seg bak Kommunedirektørens vurderinger og vedtar at tospråkmidlene ikke skal omfordeles.
 
Kommunen hadde en unik mulighet til å vise hvordan den som forvaltningskommune for samisk språk både tar ansvar og viser vilje, og bidrar til bevaring, utvikling og revitalisering av lulesamisk språk ved nå å sikre driften av Vuonak mánájåroj. Kommunen kunne stilt betingelser til andre bevilgende myndigheter: En forutsetning for å omdisponer kr. 400 000 er at Sametinget og sentrale myndigheter bidrar med sitt – til et felles løft. 

Men i stedet sender de en trist og bekymringsfull beskjed til samiske barnehagebarn, de ansatte og foreldrene. Det er høyst beklagelig at politikerne ikke tar innover seg at Vuonak mánájåroj er det aller viktigste stedet for å bevare og utvikle lulesamisk språk i Hábmera suohkan/Hamarøy kommune. Disse barna er også de som senere skal ha samisk som 1. språk i grunnskolen og senere ha samisk språk på Knut Hamsun videregående skole. Det samiskspråklige tilbudet er en viktig faktor, - for mange avgjørende for tilflytning og bolyst til unge familier. Dette så de bort fra, i stedet vil de bruke disse 400 000 kroner til å styrke kommunens økonomi.

En del av begrunnelsen for avslaget er (……hvordan en slik omdisponering av midlene skal komme det lulesamiske språket til gode, bortsett fra at det åpenbart vil bedre driftsøkonomien til barnehagen». Jeg hadde ventet en annen tilnærming, spesielt sett i lys av de utfordringene som debattene om samiske forhold i kommunen har vist, der innbyggerforslaget er det ferskeste. Jeg spør, hvordan styrker 400 000 kroner det lulesamiske språket, når midlene skal gå til å dekke reiseutgifter, mulige investeringer, internsystemer, møtevirksomhet, lønn/personal m.m. Hvor rettferdig er det i forhold til at barnehagebarn som står i fare for å miste sitt tilbud. 

Habmera suohkan/Hamarøy kommune tildeles litt over 2,9 millioner av Sametinget i tospråklighets tilskudd; basis- og betjeningstilskudd. Av dette er det avsatt 0,4 millioner i budsjettet til dekning av utgifter til merarbeid, som utgjør 0,1% av kommunebudsjettet. Det å si nei til å støtte den lulesamiske barnehagen, vil kunne oppfattes at det er samiske barnehagebarn som bidrar til at kommunebudsjettet er/blir i balanse. Det vises til tidligere opplysninger jfr. arkivreferanse 2022/77-2, hvor det ble opplyst at, rent fysisk vil alle barn fra Vuonak kunne få plass i Drag barnehage.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.