Álmmukallaskåvlån besaj Iselin fárruj oahppomanojda ålggorijkajda. Dánna l USA:n ja adnal unna krokodijlav vuostasj bále. Gåvvå: Priváhta. Privat
Nuorajs nuorajda

–⁠ Muv hábbmim

Danen gå politijjaallaskåvllåj ij besa åvddål la vissa álldarij jåksåm, de Iselin hæhttuj juojddá ietjá hihttit madi vuordij, navti álmmukallaskåvllåj álgij. Dåppe nav buoragit soaptsoj váj nuppev jagev aj sjattaj.


Iselin Svartvatn boahtá Badjesijdas, ja sån la guhkijt juo diehtám galggá politijjan sjaddat. Gå galggá vissa álldarin åvddål bæssá álgget, de 20-jagák sjattaj juojddá ietjá hihttit madi vuordij. Gæhttjagådij duov dáv álmmukallaskåvlåv, maŋutjissaj gávnaj linnjav man namma l Politi og vekter Trondheimsfjord álmmukallaskåvlån. 

– Muv mielas gulluj dát linnja nav geldulattjan. Dat lij fijna vejulasjvuohta vehi dán bargguj oahpástuvvat, ja gæhttjat le gus dát mige munji. Álmmukallaskåvllå l aj lánda gassko. Mujna l vehi famillja Roandemin ja álkke l nuortas bessat, javllá Svartvatn. 

Dájna linnjajn lij viek buorre gå Iselin besaj vekterkursav válldet jage tjadá, danen la dálla ållim vekter åhpadusájn. 

Gå Iselin vuostatjin álmmukallaskåvllåj åtsåj, de lij viek visses politijjan galgaj sjaddat, valla jage nalluj lidjin siján dahkamuhá Politijja, buollem ja giddagis linnjajn ja navti Iselin giddagis virggáj gæssuj. 

– Åvddålijguovlluj sidáv giddagisán barggat, subtsas 20-jagák. 

Iselin nav buoragit soaptsoj váj duodde jagev váldij stipendiáhttan skåvlån. Stipendiáhttan la ájn oahppe, valla vehi ienep åvdåsvásstádusájn ja duon dán dahkamusájn. Nuppát jage oahppe li fáron skåvlå åhpadimev plánimin, tjadádimen ja evaluerimin. Dav Iselin ja då iehtjáda dahki madi sijá guládallamåhpadiddje tjuovvol. Navti galggi viehkken váj ådå oahppe aj hávsskudalli. Siján la duot dát åvdåsvásstádus dagu nágin válljimfágajt, idedistjåhkanimijt ja asstoájggedåjmajt jådedit. 

– Sihtiv duodde jagev liehket danen gå iv lim ållu gárves allaskåvlåv ållitjit, danen gå mujna lij læhkám nav buorre jahke. Moadda hávsskes muossádime oavdos ulmutjij siegen, ja viek ednagav oahppiv moatten suorgen, tjielggi Iselin.

Dán jage l Iselin stipendiáhtta ållu ådå linjan álmmukallaskåvlån man namma l «Lev livet». Danna dættodi iellema kvalitiehtav buoredit árggabiejve baktu stressa ja dætto dagi. Barggi duola dagu rubbmelasj hárjjidallamijn moatte láhkáj, valla aj psykalattjat duola dagu oahppat stressajn rijbadit. 

20-jagák subtsas ållu buoremus álmmukallaskåvlåjn le gå aktan soapptsu ja ådå rádnajt gávnná. Årru nubbe nuppe nanna ja danen sjaddá nanos aktisasjvuohta. Muossádime oahppomanojs ålggorijkkaj la aj juojddá mij suv mielas le harmmat buorre. 

Akta muv buoremus mujtojs le gå tjiellijiv værálda alemus tandemtjiellimav 18000 fåvtå (5486 miehttara) USA:n. Iv lim goassak jáhkkám dav sjaddiv duosstat, valla ij lim danna ietján gå ber validit. Dat sjattaj viek suohtas muossádibme, låhpat Iselin

Iselin ja linnja nágin politijjastasjåvnåv guossidime Floridan. Gåvvå: Priváhta.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

FHS NSAnourra