Det ligger an til å bli ny adkomstvei til Revskjæret her. Foto: Bård Eriksen.

Naboer blir ikke hørt i veisak

Hamarøy kommune hevder det ikke bli stor økning i trafikken i ny adkomstvei til industriområdet på Drag.


I sak som skal opp til behandling i kommunestyremøte onsdag 19. juni fremgår det at kommunen ikke tar ikke naboklage til følge.

Naboene som bor vis-à-vis planlagt adkomstvei til Revskjæret frykter det vil føre til negative konsekvenser for deres nærmiljø og bosituasjon.

Kommunen på sin side argumenter med at det ikke vil ikke bli stor økning i trafikken nedenfor husene annet enn i anleggsfasen. I driftsfasen vil det bli noe trafikk i form av besøkende til kulturminnet. Adkomsten til industriområdet vil tjene som en nødutgang og vil bli lite brukt av tungtrafikk. Vegen vil få et permeabelt dekke som vil kunne bidra til noe mindre støy enn et vanlig dekke.

Forbedret trafikksikkerhet

Videre bemerker de at trafikksikkerheten blir ivaretatt med anlegg av fortau langs Hellandveien, noe som er en forbedring i forhold til dagens situasjon, samt at furuskogen nedenfor husene søkes bevart.

Kommunen anmerker at klagen ikke bringer nye momenter i saken, og med bakgrunn i det avviser klagen på alle punkt.

Videre fremgår det av saken at klagen sendes Statsforvalteren.

– Kommunen slutter seg til kommunedirektørens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge.

Ifølge forslag til vedtak gis klagen utsettende virkning inntil den mindre endringen er behandlet og vedtatt.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

TQC The Quartz Corp