Lenore juogos (Gåvvå: priváhta)
Nuorajs nuorajda

–⁠ Stájgo kultuvrraskåvlån almma láhkáj álgij

Jonatan Hind Stájgos la álu musihkas berustam ja ij la ballam åvddånbuktemis. Dálla vádtsá nuorra musihkkár Trøndertun Folkehøgskolen gånnå l vokalissta ådå juohkusin Lenore.


Hind álgij Stájgo kultuvrraskåvllåj gånnå goabddájt spellagådij. Gå lij nágin jagijt læhkám trommis korpsan de ietjas åhpadij gitárav spellat. Gå nuorajskåvlåv váttsij de lij nágin juogos mij bassistav dárbahij, ja de instrumentav målsoj ja bássajn álgij farra. Juogos manáj Rock Mot Rus ja UKM:aj gånnå Jonatan iejvvij ietjá nuorajt gudi musihkav iehttsin. 

– Muossádime dáppe li munji læhkám viek ájnnasa gitta udnátjij, ja soabmása dajs rádnajs majt dalloj oadtjuv li ájn muv rádna, javllá 20 jagák.

Hávsskes mujto Badjesijdas

Stájgok váttsij ålggoiellemlinnjav Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Dåppet li sujna moadda hávsskes mujto, valla dættot val hávsskemusá lidjin Hábmera kultuvrraskåvlå baktu. Dåppe ittjij åhpadiddjijda oahpásmuvá dåssju oahppen, valla aj jam-guojmmen.

– Gå lav læhkám Ole Johnny Stenslanda oahppe de dádjadiv musihka karrierav dahkat válldá edna ájgev, valla dagu buorre vijnna de ulmusj tjiehpebun sjaddá jagij nalluj, subtsas Jonatan.

Jahke álmmukallaskåvlå rockelinjan la ruvva vássám, ja sujna l læhkám viek miellagiddis ja tjáppa jahke. Álgos váttsij buvtadime linnjav, valla jåhtelit sjattaj oassen Lenore juohkusis, ja de rockelinnjaj målsoj. 

– Moatte lágásj ulmutjij siegen barggat, moadda sjáŋŋarij ja dajt buktet, li oasátja majt ienemusát árvon anáv dassta majt lav oahppam. Iehtjam musihka almemáddarijt lav vijdedam, bessam lav oassálasstet nav ednagij. Ja de ham oahpásmuvviv nav edna ulmutjij gudi lijkkuji musihkkaj sæmmi ålov gå mån jus ij ienebut, tjiegŋot Jonatan.

Ållesájge vokalissta

Nuorra musihkkár la goabddájt, gitárav ja bássav guodám ja dálla l ållesájge vokalissta. Varás juogos, mij la låssårockjuogos nælljásij, álgij skåvlå prosjevta maŋŋela. Tjálli ietjasa tevstajt muhtem lágásj blues hámen, ja sijá musihkka mujttádahttá muhtem lágásj segadusáv Pink Floyd ja Led Zeppelin gaskan. Stijlla mav ienemusá dávk dåbddi. 

– Ij la ber dat gå suohtas la kul musihkav tjuojadit, valla gå bæssá konsertav jali studio-seshav dahkat dakkárij siegen gesi l ávon, de ij goassak sjatta nuoges, miejnni Jonatan. 

Vájku Hindan la niehko musihkas viessot unnin duobbelin, de la dálátjij ber asstoájggedoajmma. Jonatan oattjoj sajev Paul McCartney musihkkaskåvllåj Liverpoolan, valla dá bále ij sjaddam álgget. 

– Viesotjav dávk dassta maŋenagi, valla edna ájgge gållå åvddål namáv ja karrierav nahká jåhtuj oadtjot. Dálla ájgov Roandemin báhtset ja musihkav dahkat Lenore skelmaj siegen, låhpat Jonatan Hind. 


Jårggålam: Lars Th. Kintel

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.