Nuorajs nuorajda

Viek hávsskes ájllek nuorajda

Pálmmaájllega mannin 31 nuora Stájgos ja Hábmeris gudi musihkkaj lijkkuji Andøyaj dán jagásj Rock Mot Rusaj.


– Rock Mot Rus la ájnas dáhpádus nuorajda danen gå e dåssju besa musihkav ja aktisasjvuodav niektit, valla aj plattfårmav mij gárevselgaj hieredimev ja mentála varresvuodav dættot, javllá Dina Mohammed. 

Dina Mohammed ja Marte Berre libá goappátja Knut Hamsun Joarkkaskåvlå oahppe ja lijga mano jådediddje Rock Mot Rusan. Goappátjij mielas la RMR viek buorre fálaldahka, ja sunnu mielas la viek buorre gå ájn nuorajt gæssá vájku guhkijt juo la gávnnum. 

– Rock mot rus la viek kula ja almma profesjonálla dáhpádus. Viek suohtas gå nav guhkijt la gávnnum ja nuora ruopptot båhtali jages jahkáj. Dat vuoset man buorre l, subtsas Marte. 

Vájmmelis jådediddje

Gå Marte ja Dina oattjojga fálaldagáv manov jådedit, de diedon vuolgijga. Marte lij mano jådediddje dijmmá aj, ja juo bussamanon sijddaj Andenesas mierredij galgaj manov jådedit dán jage aj.

Dát lij vuostasj bále Dina lij mano jådediddjen, ja viek ednagav lij ávvudallam. Mano jådediddjijn li duot dát dahkamusá, duola dagu de la sijá duogen oassálasstijt gáhttit, gatjádit duolloj dálloj jus gájka li sajenisá, ja nuorajt huksat. Jus oassálasste dárbahin juoŋga birra giehttot de gulldalijga. 

– Munnun li hávsskes nuora fáron manon, ja viek suohtas la fárruj bessat mano jådediddjen, subtsastibá næjtso.  

Dán jagásj Rock mot Rus ållidij mano jådediddjij vuorddemusájt ájn vil akti, viek soaptsojga ja lidjin tjiehpes artista. Dán jage suohttasamos Dinaj lij gå ájtsaj ådå juohkusijt dagu Slomosa, MÍO ja Kickslip. Subtsas sierraláhkáj MÍO alvaduhttin suv gå lidjin nav tjiehpe segadit rock ja álmmukmusihkav. 

– Ållu magijjalasj muossádibme lij vuojnnet gåktu nav iesjgeŋgalágásj musihkkasjáŋŋarijt buktin semalasjvuodajn aktij måsskit. Dat lij duodaj båttåsj mav sjaddap guhkev mujttet, ja navti dættodij manen Rock Mot Rus le nuorajda nav ájnas ja sierralágásj musihkkamuossádibme, javllá Dina. 

Moattes aktan

Dina ja Marte javllaba Rock Mot Rus la ájnas dáhpádus nuorajda danen gå e dåssju besa musihkav ja aktisasjvuodav niektit, valla aj plattfårmav mij gárevselgaj hieredimev ja mentála varresvuodav dættot. Iejvvi nuorajt ålles Nuorttalij-Vuonas ja navti ådå ulmutjijda oahpásmuvvá. Navti e dåssju konsertaj diehti maná, valla aj soapptsoma diehti. 

– Gå RMR:aj oassálassti de nuora oahppi ájnas tiemáj birra dakkir láhkáj mij mielav giddi, dagu musihka ja lávllatevstaj tjadá, sæmmi båttå gå ietjá nuoraj oahpásmuvvi, javllá Dina. 

Mannojådediddje giehttoba aj viek hávsske l gå Stájgo ja Hábmera nuora aktan manni ja idjadi. Navti nuora buorebut oahpásmuvvi ja sjaddá alternatijva ja varres birás gånnå bessi liehket gárevselgaj dætto dagi.

– Geldulasjvuodav ja ávov muossádi musihka ja aktisasjvuoda baktu ja dat sidjij vuoset máhttá gárevselgaj dagi suohtastallat. Danen miejnnijin suohkan bierri doarjjot váj Rock mot Rusaj bessat sjaddá ájn álkkep sihke Hábmera ja Stájgo nuorajda, låhpadibá nuorra mannojådediddje. 


Jårggålam: Lars Th. Kintel

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.