Smidás nuora dugnadav barggin váj gaminghuonaj galgaj duohtan sjaddat. Gåro bieles: Asle Paulsen, Richard Solstrøm, Edward Paulsen ja Sindre Solstrøm. Gåvvå: Priváhta
Nuorajs nuorajda

Duohtan dahkin "gaming"-huodnahav Ájluovtan: –⁠ Ájnnasamos midjij la dát galggá liehket sosiála ariená nuorajda

2023 gidá rájes li Ájluovta báhtja ådå prosjevtajn gillum. Danen gå sihtam li ienep asstoájggedåjmajt ásadit Hábmerin, de la "gaming"-huodnaha niehko ålliduvvam.


Trond Edvard Paulsen ja Richard Solstrøm Ájluovtas aktan ietjá vissjalis nuora, li gárvedam sierralágásj fálaldagáv bájke årrujda. Báhtja gudi ietjá viek berusti gamingis, li åvddåla ásadam Salten-LAN mij la dáhpádus gånnå sij gudi berusti spellamis bessi æjvvalit aktan spelatjit.

Ájálvis idij gå báhtja vuojnnin dárbov ienep asstoájggefálaldagájda Hábmerin. Sierraláhkáj dan diehti gå miján lij juo læhkám LAN måttijt jagijt de båhtalit ållu ulmutja gudi soapptsun.

– Sidájma nuorajda galggin boahtet ienep asstoájggefálaldagá, javllá Trond Edvard.

Dán lanján besa spellat duon dán konsållan, rádnaj siegen liehket, ja gájkin ájnnasamos; suohtastallat, subtsastibá Ájluovtaga. Ladnja galggá åvdemusát aneduvvat nuorajklubban Hábmera suohkanis.

– Ájnnasamos midjij la dát sjaddá sosiála ariedná nuorajda gudi ihkap e berusta dajs asstoájggefálaldagájs ma uddni gávnnuji, dagu bállotjiektjam jali vuodjam. Sávvap dát máhttá nuorajda viehkken ådå rádnajt åttjudittjat ja vuogas relasjåvnåjt tsieggitjit, subtsas Trond Edvard.

Richard Solstrøm ja Trond Edvard Paulsen sidájga ienep asstoájggefálaldagájt nuorajda. Hábmera suohkana viehke tjadá ålliduváj fálaldahka. Gåvvå: Martin Kalvåg

Suohkan huodnahav fálaj

Prosjækta álgij ájálvissan báhtjaj bieles, valla sjattaj jåhtelit duohtan gå Hábmera suohkanijn guládallin. Gå lidjin ságastam Gerda Janusijn guhti l suohkana asstoájggejådediddje, de guorrasin máhttin gaminghuodnahav dahkat. Suohkan aj mállagijt ja duov dáv vædtsagav åstij divotjit. Danen gå ladnja mav oadtjun oabme skåvlån Ájluovtan lij boares, de hæhttujin dav gárvedit.

– Suohkan mávsij divna gålojt gå divudalájma lanjáv, valla ietja bargajma divna, duoddis Richard.

Báhtja li moadda tijma barggam dugnad, ja ájn vil ienep sjaddi. Gå dåssju gievkan vájllu, de báhtja sávvi bessi huodnahijt adnuj válldet nav jåhtelit gå ber vejulasj. Vuorbbe sidjij de li moaddása viehkedam. Vehka gudi li barggam åvdåsti Drag Aktivitet.

Vædtsagijt oastátjit dárbahij prosjækta nágin sponsåvråjt. TQC ja Nord-Salten kraft li prosjevtav doarjjum ja navti li buktám buorre vædtsagijt oasstet huodnahij.

– Gijttogisá lip ja sávvap dát vattasj juojddá ruopptot vidnudagájda vas, javllá Trond Edvard.

Gåro bielen vuojná gåktu ladnja vuojnnuj åvddål divudahttjájin. Oalges biele gåvån vuojná gåktu dálla vuojnnu. Edna barggo båhtusijt buktá, ja nuora li buorre jådon. Gåvvå: Priváhta

Sihti e-spårtå juohkusav álgget

Oasse prosjevta ájálvisás lij aj E-spårtå juohkusav álgadit. Vuojnunagi sijá niehko ålliduvvá boahtteájggáj. Oadtjum li dårjav Arctic Gaming Experience:is oastátjit gaming PC:av, sjermav, tastatuvrav ja dav majt dárbaj gilpostittjat. 

– Mijá juogos galggá sjaddat duodde valástallamfálaldahka sidjij gudi berusti, låhpat Trond Edvard.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.