Mer og mer vanlig driftssituasjon langs E6 Fauske-Bognes de senere årene. Foto: Privat.

E6 Fauske –⁠ Bognes - prioritering som kan sammenlignes med en «snørlaus jarstein»

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H), 1.kandidat Nordland Fylkesting Marianne Dobak Kvensjø (H), Hamarøy Høyre Jan-Folke Sandnes (H) og ordførerkandidatene Truls Aanstad (Fauske H), Sten Robert Hansen (Sørfold H), Maren Sivertsen (Steigen H) og Lars Filip Paulsen (Hamarøy H)

Regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti synes å være «svært» fornøyde med å kunne sette av 25 millioner kroner til prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn i revidert nasjonalbudsjett 2023.

Vel - det er mer enn kr.0 - men kan neppe ses på, som noe annet enn en unngåelse av å ta beslutninger – og mest sannsynlig bortkastede skattekroner og «tåke-legging».

Hadde det vært en vilje til å sette dette på dagorden, med reell vilje til å prioritere en sårt tiltrengt oppgradering av E6 Fauske – Narvik, skulle det minimum vært bevilget 100 – 200 mill. kroner for å komme i gang igjen med videre prosjektering.

Det har Høyre gjort ved å foreslå 50 mill. kr. i statsbudsjettet for 2022 og 50 mill. kr. for 2023. Det var naturlig for oss å følge opp når vi hadde vedtatt i NTP at denne veistrekningen skulle realiseres i første seksårsperiode. Dessverre har dagens regjering villet det annerledes.

Så - 25 mill. kr. er etter sigende halvparten av det som var nødvendig i 2023 for å holde prosjektet «varmt». Hva får man for 25 mill. kroner?
JO – mer frustrasjoner blant yrkessjåfører og befolkningen, som ikke har alternative veier å komme seg frem på.

Selv om nye tungtveiende grunner er kommet frem det siste halvåret, evner ikke regjeringen å «ta tak» og prioritere. Et prosjekt som tidligere har hatt prosjekteringsmidler, og er prioritert i vedtatte Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Både Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og det fagmilitære rådet fra Forsvarssjefen har pekt på hvor viktig E6 i Nord-Norge er for det norske Forsvaret. Hvor E6 gjennom Sørfold og Hamarøy er del av den dårligste fremkommelige strekningen på E6 i Nord-Norge. Det siste er godt dokumentert i Statens Vegvesen egen rapport – «Samfunnssikkerhet og Beredskap» -del 2, en delrapport i KVU Nord-Norge. Her er E6 Fauske – Narvik klassifisert dårligst på robusthet, redundans og restitusjon, og har dårligst totalscore blant strekningene i Nord-Norge.

Det blir lite tillitsvekkende når Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Nordland fra Senterpartiet uttaler – «Vi er ikke mange fra Nordland på Stortinget, men vi jobber på og får gjennomslag. Sørfoldstunnelene kommer snart» (sitat artikkel - NRK).

Nordlandspolitikerne i posisjon skal nå ha litt anerkjennelse for at de forsøker, men man har så langt hatt dårlig «gjennomslagskraft» hos regjeringspartiene.

På et svar på spørsmål til dagens samferdselsminister fra AP ble det innrømmet at det ble bygget 50% mer riksvei i Nordland under Solberg-regjeringen enn under forrige gang de rød-grønne styrte.
AP, SP og SV har et tungt ansvar for å vise at historien ikke gjentar seg. Det må de vise med enn langt tydeligere prioritering av E6 nord for Fauske.

Dette er et nasjonalt anliggende, og ikke bare en Nordland-sak, som krever handling nå.

I påvente av beslutninger påføres samfunn og næringslivet betydelige ekstrakostnader, og som om de ikke var høye nok fra før, dette sammen med en stor utrygghet ved å ferdes på strekningen. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.