Britt Kristoffersen Løksa, ordførerkandidat for Hamarøy Senterparti. Foto: Johannes Sandberg.

Gode framtidsutsikter i Hamarøy med næring i vekst

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Britt Kristoffersen Løksa, ordførerkandidat for Hamarøy Senterparti

Hamarøy står midt i en rivende industriutvikling med utgangspunkt i The Quartz Corp (TQC) på Drag. Den ultrarene kvartsen som TQC produserer, inngår i avansert teknologi og grønne løsninger. Kvaliteten har gitt en posisjon fremst i et verdensmarked med økende etterspørsel. Allerede har aktiviteten på Drag vokst betydelig, og TQC har store planer for økt produksjon og økt sysselsetting. 

Det er spennende å være del av en kommune der så mye er i ferd med å skje! 

Hamarøy er mangfold. Vi har et variert og bredt næringsliv, som skaper verdier og gir muligheter til arbeid i hele kommunen. Mens TQC er største arbeidsplass i det private, er Hamarøy kommune selv den desidert største arbeidsgiveren. I tillegg kommer havbruksnæringa, kraftproduksjonen, bygg- og anleggsaktørene, servicenæringene, primærnæringene, reiselivsbedriftene, kompetanse- og kulturvirksomhetene og så videre. Små og større bedrifter i et mangfold gir oss mange bein å stå på. 

Hamarøy kommune har startet et stort utviklingsprosjekt med tre års varighet fra i år. Sammen med fylkeskommunen og næringslivet skal vi løse utfordringer og gripe mulighetene som stor vekst hos TQC fører med seg. Prosjektet tar tak i rekruttering, kompetanseutvikling, omdømmebygging og markedsføring. Vi ønsker tilflytting, fordi virksomhetene i Hamarøy har behov for arbeidskraft. Det trengs folk til alle varer og tjenester som skal skapes og leveres. 

Folk trenger hus, og derfor er også boligutvikling og boligbygging en viktig del av prosjektet. I fjor ble det etablert en boligtilskuddsordning som skal videreføres de neste årene. Sammen med utbyggere og andre aktører må kommunen være en pådriver og døråpner for at det skal bli flere boliger i ulike størrelser og til ulike behov. Virkemidler hos Husbanken må tas bedre i bruk, blant annet gjelder det startlånsordningen som bør brukes mer aktivt. 

Hamarøy kommune har også gått sammen med Steigen og bonde-faglagene i Nord-Salten i et eget landbruksprosjekt, for å stabilisere og øke aktiviteten i ei næring som har gått nedover i mange år. Landbruket er viktig for å gjøre nytte av våre naturgitte ressurser. Beitedyr kan gå fra fjord til fjells og holde kulturlandskapet i hevd. Et aktivt landbruk skaper arbeidsplasser, og bidrar til selvforsyning og lokal beredskap. 

Fiskeri er ei annen næring som har gått nedover og som trenger kommunens oppmerksomhet. Det gir grunn til optimisme når Hamarøyungdom utdanner seg innen fiske og fangst, og nye etablerere satser på mottak for teinefangst i kommunen. Hamarøy er omfattet av ekstrakvoten på torsk i åpen gruppe, og med mer tilrettelegging kan flere skape sin egen arbeidsplass i kystfisket. 

Reiselivet i Hamarøy har vokst de siste tiårene, og flere setter seg mål om helårsaktivitet. Flere aktører med større aktivitet gjør at vi tiltrekker flere besøkende, som kommer alle aktørene til gode. Den videre utviklinga av reiselivet bør skje ut fra ei bærekraftig besøksforvaltning, med lokal verdiskaping som mål fremfor bare økt volum. At samferdselen fungerer og legger til rette for aktiviteten i reiselivet, er svært viktig. 

Med ei positiv utvikling i næringslivet, er det viktig at kommunen er en god tilrettelegger. Vi har startet arbeidet med ny overordnet arealplan, og setter nå i gang kommunedelplaner for Drag og Oppeid. De øvrige stedene må også få slike planer etter hvert. Kommunen utfordres på kapasitet på planlegging og byggesak. Arbeidet med å rekruttere til slike oppgaver, er helt avgjørende for å holde følge med næringslivets behov.  

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.