Britt Kristoffersen Løksa, ordførerkandidat og Sverre Christian Eriksen, varaordførerkandidat, Hamarøy Senterparti. Foto: Privat.

Gode og gratis barnehager er ei investering i muligheter

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Britt Kristoffersen Løksa, ordførerkandidat og Sverre Christian Eriksen, varaordførerkandidat, Hamarøy Senterparti

Hamarøy Senterparti tok i februar initiativ til å få utredet gratis barnehage i kommunen. Vi stilte også flere spørsmål om kapasitet, bemanning og rekruttering til barnehagene. 

Som følge av krigen i Ukraina har tallet på bosatte flyktninger i Hamarøy økt betydelig i 2022 og 2023. Kommunestyret har lenge kjent til at kapasitet i barnehager og tilgang på boliger, er blant det som kan begrense mulighetene for å bosette flyktninger. Noe som også begrenser tilflytting generelt. 
Enda lengre har kommunestyret også vært klar over at befolkningsprognosene sier at vi får flere barn i barnehagealder i årene fremover. Søkertallene til barnehagene i år, og opplysningene vi fikk om kapasitet i februar bekrefter dette. 

Hamarøy står midt i en stor industrivekst, og kommunen har satt i gang et utviklingsprosjekt der vi blant annet vil rekruttere og tiltrekke oss nye innbyggere. Nye arbeidsplasser og nye tilflyttere kan bety enda flere barn, og behov for flere barnehageplasser. Det er gode nyheter når vi har så mange barn at det blir mangel på plasser i barnehagene. Det er ikke et problem, men rett og slett behov som må møtes på grunn av ei ønsket utvikling.  

Barnehageloven slår fast at kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som er bosatt i kommunen. Da er det viktig at kommunestyret kjenner behovene og støtter opp om nødvendige tilpasninger i kapasitet, slik at vi oppfyller vårt ansvar. 

Hamarøy Senterparti tok opp spørsmålene om barnehagene for å sette dette på dagsorden. Vi sa at det er viktig å sikre at vi har kapasitet og bemanning nok til å tilby barnehage til alle som har behov for det. Vi foreslo også å få utredet gratis barnehage som et rekrutteringstiltak for å gjøre Hamarøy til et enda mer attraktivt valg for tilflyttere. 

Kommunedirektøren ble bedt om å legge frem en eller flere saker om både kapasitet, bemanning og rekruttering, i tillegg til å utrede gratis barnehage. Saken som ble levert la ikke opp til beslutninger om tiltak for kapasitet og bemanning, men beskrev muligheter for det videre arbeidet med dette. Gjennom spørsmålene vi stilte, debatten som oppsto og innspill vi har fått, har vi fått mer kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for gode barnehager i hele Hamarøy.

Hamarøy Senterparti ønsker gode barnehager med kapasitet til å ta imot alle som trenger plass. Vi vil at barnehagene skal ha god kvalitet, og vil arbeide for at antall barn per voksen skal reduseres. Det er bra for både små og store. Vi ønsker tjenester nært folk, og vi er opptatt av å rekruttere folkene som trengs for at det skal være et godt barnehagetilbud med plasser nok til de som trenger, der de vil. 

Å rekruttere arbeidskraft og tilflyttere handler om mer enn fin reklame. Vi må være et samfunn der folk har lyst til å bli værende. Det må finnes tilbud og tjenester som folk har behov for. Derfor mener vi også at vi må vurdere å innføre mer enn ett opptak i året til barnehagene, minst to opptak for å tilpasse kapasiteten til småbarnsfamilienes behov. Vi ønsker at minst en barnehage skal være åpen gjennom sommeren, for å gi tilbud til de som på grunn av arbeid har ferie utenom felles ferietid. 

Vi mener at Skutvik barnehage, som i dag er midlertidig nedlagt, skal tas i bruk når det er barn til å fylle 12 plasser. At det bør være minimum 12 plasser er føringen fra gjeldende oppvekstplan. Her må det nevnes at barn under 3 år tar opp to plasser. Skutvik barnehage er gjort tilgjengelig som søke-alternativ, slik at kommunen får kunnskap om etterspørselen. Med økende barnefødsler tror vi det kan være nok barn allerede neste år. 

Som hovedregel mener vi at å drive barnehage er et offentlig ansvar, men vi vil også støtte opp om ideelle privatdrevne barnehager. Den lulesamiske barnehagen er etablert av et foreldreinitiativ. Senterpartiet foreslo i kommunestyret å innføre revisorkontroll av tilskuddsberegning til den private barnehagen, slik at alle kan ha tillit til beregningen og sikre at det minst ytes det som kommunen er pålagt å gi. Ordfører har også hatt dialog med departementet for å bidra til å sikre lokalene for barnehagen. 

Kommunestyret vedtok i fjor en lønns- og personalpolitisk plan der det ble innført lønnstillegg som skal bidra til å beholde ansattegrupper der det til enhver tid er størst rekrutteringsutfordring. Dette omfatter nå yrker innen helse og oppvekst, som får tillegg for hvert år de blir værende som ansatt: 
Fra 2024 - Ansatte med helsefaglig utdanning minimum 3 år, - Pedagogiske ledere, barnehagelærere og samisklærere. I 2025 gis tillegget også til: -Undervisningspersonell, -Helsefagarbeidere, -Barne- og ungdomsarbeidere. Tillegget krever at man har minimum 80% stilling og trer i kraft 1.januar etter at man har vært ansatt i minst 1 år. Hamarøy Senterparti vil videreføre slike lønnstiltak for å rekruttere til blant annet barnehagene. 

Gratis barnehage er forsvarlig utredet, tallfestet og dessuten anbefalt av kommunedirektøren som et rekrutterings- og bolysttiltak. Senterpartiet, Ap, SV og én representant fra Høyre gikk inn for dette. Tiltaket innarbeides i budsjettet og får virkning fra 1. januar 2024, forutsatt at et flertall i det nye kommunestyret opprettholder dette. Småbarnsfamilier er i en livsfase der de ofte har store utgifter til både bolig og barnehage samtidig. Med prisvekst og stigende renter mener vi at gratis barnehage vil være et godt tiltak som sikrer at økonomi ikke er til hinder for at noen barn skal få gå i barnehage, og at det vil legges merke til at Hamarøy ønsker småbarnsfamilier velkommen. 

Her om dagen kom den gledelige nyheten at regjeringen halverer foreldrebetalingen fra 3000 kr til 1500 kr i de minst sentrale distriktskommunene. Dette er et stort løft for småbarnsfamilier og for bosetting i distriktene. At regjeringen tar denne regninga, betyr også at prisen for å innføre gratis barnehage i Hamarøy er halvert for kommunen. Mer sentrale kommuner vil ha ei foreldrebetaling på 2000 kr, slik at det å tilby gratis barnehage fortsatt utgjør en merkbar forskjell. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.