Hamarøy Fremskrittsparti. Her ved Per Olsen, Fred-Eddy Dahlberg og Endre Kjevik. Foto: Bård Eriksen

Interkommunal kystsoneplan - planer for utvikling av havner, sikkerhet og beredskap i Hamarøys sjøsone?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Hamarøy Fremskrittsparti

Planprogrammet for den Interkommunale Kystsoneplanen uthevet økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap og større fokus på helhetlig løsninger, herunder havner og farleder, nødhavner, havari og ulykker. Kommunens egen plan for Risiko og Sårbarhet (ROS) beskriver scenarier for skipsulykker i Vestfjorden, ulykker med katastrofale konsekvenser for miljø og forurensning. For Hamarøy kommunes del er Hamarøy havneplan klar for rullering, ny arealplan er under utvikling og begge må reflektere hvordan kommunen forvalter sin sjø- og strandsone og sine havner!

Tranøy havn ift. hovedleden i Vestfjorden 
Tranøy havn ligger tettest på leden mot Ofotfjorden, Tysfjord og Tjeldsundet. I dag noterer vi ca. 400 seilinger pr. år mot Narvik ift. utskiping av malm. Et uttalt mål er økning av utskiping som kan bety inntil 1200 seilinger pr. år.
Andre planer og prosjekter for Narvik regionen som kan få vesentlig innvirkning på skipstrafikken i indre Vestfjord;
Narvik som LNG havn, hydrogenfabrikk, produksjon av grønt stål, nye batteri-fabrikker og gjenvinning svovel mm. Det forventes en større økning i cruisetrafikken i regionen. Næringsaktiviteter i Narvik (les Tysfjord) og Hamarøy, forventes å øke.

Momenter for Kystsoneplan, arealplan og Hamarøy havneplan
Fiskeri, sesongfiske og havbruk spesielt, er og kan også bety at aktiviteter i det nære havområdet endres ift. tilstedeværelse og behov. 
Kommunene har ansvar for egen kystsone, de interkommunale utvalgene for akutt forurensning (IUAer) koordinerer og Kystverket fører tilsyn med denne virksomheten. Grensen for ansvarsområdet for Ofoten og Salten IUA går utenfor Tranøy og i samme område ligger «losstasjonen», der los for lospliktige fartøyer settes. 
Fra Tranøy 3 nautiske mil som betyr en kostnadsbesparende seilas og et vesentlig mindre miljøavtrykk enn å benytte andre havner i kommunen eller i regionen!
Losoldermannen bekrefter at Tranøy fremdeles er aktuell å benytte for losbåtene. Større utbygginger av forsvaret i regionen tilsier økt aktivitet i indre Vestfjord som vil kreve en styrket overvåking og trafikkregulering i dette farvannet.
Behovet for bedre generell beredskap og sikkerhet, også ift. akutt forurensning, må forventes. Forsvaret ved Kystvakta har ansvaret for nasjonal slepebåtberedskap. Nærmeste slepebåt havn er Narvik og Sortland.
Tranøy er strategisk plassert for dagsseilinger mellom Bodø, Narvik/Harstad. Tranøy kan tilby en god og sikker bunkers- og liggehavn når vestaværet tar til. Tranøy som reiselivsdestinasjon med gallerier, skulpturpark, arkitektur- og kystkultur kan videreutvikles. Dette betinger en god havn.

Samfunnsikkerhet og beredskap – fokusområde
Det er nødvendig med en jevnlig gjennomgang og oppdatering av vår samfunnsberedskap. Beredskapen avhenger av god ledelse, god samhandling og oppgave-fordeling mellom alle involverte sektorer og etater. 

Hamarøy FrP uthever i sitt program knyttet til samfunnssikkerhet 
• Gjennomgang av struktur og tydeligere ansvarslinjer regionalt og på kommunenivå
• Gjennom å operasjonalisere tiltak og planer, kvalitetssikre status på planverket
• Styrke kystberedskapen i indre Vestfjord 
• At offentlige og private havner skal likebehandles 
• Sikre bedre mobildekning og gode nasjonale varslingsrutiner 

Problemstillinger som bør løftes
• Er strukturer og organisering for sikkerhet, beredskap samt akutt forurensning 
tilstrekkelige for å møte endringer i klima og miljø, samt for å møte en forsert og 
sterk utvikling av skipsfarten i indre Vestfjord?
• Er det behov for å styrke organisasjon og samhandling for å møte nye utfordringer?
• Er indre Vestfjord godt nok dekket ift trafikkseparasjoner, overvåkning og tilpassede 
tiltak ifm søk- og redning, slepebåtberedskap og utstyr for å begrense mulig utslipp?

Etablerte scenarier for utslipp antyder at et skipsuhell vil berøre indre Vestfjord i en 10-års periode med oljesøl!

Det er betimelig å spørre om de nevnte momenter er godt nok ivaretatt ift utvikling av 
kommunens arealplan og ved rullering av Hamarøy havneplan?

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.