Marielund barnehage. Arkivfoto.
Meninger:

Rekrutteringsvansker i barnehagene i Hamarøy

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av årsmøtet i Utdanningsforbundet Hamarøy

Rekrutteringsutfordringene i barnehage er nasjonale. For å rekruttere barnehagelærere til Hamarøy, må vi se på løsninger som kan bidra til at vi beholder de lærerne vi allerede har, og at nye barnehagelærere søker jobb hos oss.

Forskning viser at den avgjørende faktoren for kvalitet er personalets sensitivitet, inntoning, individuelt tilpassede stimulering og samhandling med barnet. God relasjon gir mindre internaliserende og eksternaliserende problemer og bedre språklig fungering (Folkehelseinstituttet, 2014). Å kunne utøve en slik kvalitet krever kompetanse; om hvordan man kan samhandle best med barn, og hvordan en kan skape et positivt læringsmiljø der alle føler seg som en del av et felleskap. I tillegg er det viktig å kunne sette riktig tiltak til riktig tid, og ha kunnskap om hvordan tidlig avdekke barn som trenger ekstra støtte og veiledning.

Dette krever personer med pedagogisk utdannelse. Det krever en bemanning der man har tid til å se hvert enkelt barn, og ansatte som har tid til å tilrettelegge for en positiv utvikling for hvert enkelt barn. I barnehager er kravet én pedagog/barnehagelærer på 7 barn under 3 år, og én pedagog/barnehagelærer på 14 barn over 3 år (lov om barnehager). Det er viktig for å kunne drive lovlig, og for å kunne gi god kvalitet og inneha en god kompetanse i barnehagen, at det sørges for at vi har nok pedagogisk bemanning. Hamarøy kommune må prioritere å rekruttere og ta vare på den kompetanse som allerede jobber i barnehagene, og gi muligheter for å videreutvikle sin kompetanse. I tillegg er det viktig å ta tilbake satsingen om 50% pedagogdekning i barnehagene.

Hamarøy har nå en ramme på bemanningen i barnehager på minstenorm, det vil si én voksen på 6 barn over 3 år og én voksen på 3 barn under 3 år. Og dette gjelder dessverre ikke hele åpningstiden, da barnehagene har åpent i 9 timer, mens hver ansatt jobber i 7,5 timer. Når vi bemannes etter minstenorm, og vi ikke får tak i vikarer, er det vanskelig å drive god kvalitet i barnehagene.

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er soleklar i sin tale; Jo tidligere vi setter inn innsatsen, desto mer får vi igjen for pengene. Mest er det å hente i barnehagealder og tidlig skolealder. Derfor er barnehagen og skolen de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende initiativ. Det gjelder for den enkelte og for samfunnet. Det gjelder enten man legger til grunn et utdanningsperspektiv, et helseperspektiv eller et samfunnsøkonomisk perspektiv. Sats bredt på psykisk helse i barnehage og skole!

Kommuner som ønsker å være attraktive må investere i en god barndom. Det er en god samfunnsøkonomisk investering. Vår kunnskapsminister Tonje Brenna sier; Barnehagene trenger kompetent personell i alle ledd. Vi trenger nok pedagoger, fagarbeidere og ledere som sammen kan sørge for god pedagogisk drift og forsvarlig bemanning. Det skal være godt å gå i barnehagen, og det skal være godt å jobbe der (Utdanningsnytt,10. februar 22).

Det er flotte ord, men det innebærer at det må gjøres en jobb for å sikre nok kompetent personell i barnehagene. Antall søkere til barnehagelærer-utdanningen synker for hvert år, kampen om å få ansatt barnehagelærere ser ut til å stramme seg til. Det må bli mer attraktivt å arbeide i barnehage, slik at barna møter godt kvalifiserte ansatte, som kan gi dem en trygg og god utvikling i de tidlige barneårene.

I 2015 hadde Hamarøy kommune en pedagognorm som var bedre enn den nasjonale. Det signaliserte at Hamarøy var en kommune som satset på barn og ungdom. Vi har noen konkrete forslag som kan øke rekrutteringen, og gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnehage, slik at Hamarøy på nytt kan bli en kommune som satser på barna:

 • Gode lønnsbetingelser
  – Høyere lønn. Dagen lønnsnivå samsvarer ikke med de krav og forventninger som en ansatt i barnehagen har. 
 • Gode arbeidsforhold 
  – En god og rekrutterende personalpolitikk
  – En god bemanningsnorm er en viktig forutsetning for gode arbeidsforhold i barnehagen. Vi tenker at en god bemanning er minst 1 voksen på 5 barn over 3 år og 1 voksen på 2 barn under 3 år.
 • Utviklingsmuligheter 
  – Med utviklingsmuligheter mener vi at det må legges til rette for videreutdanning, kurs, og et kommunalt pedagogforum hvor medvirkning og utvikling vil være sentrale tema.
Hamarøy kommune har muligheten til å være en kommune som satser på tidlig innsats, og en barnehage med kvalitet, der det er godt å være for barna våre. 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.