Britt Kristoffersen Løksa og Are Strand, Hamarøy Senterparti, ombord i Øyværing. Foto: Privat.

Styrk rekrutteringen til fiskeri i Nord-Salten!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Britt Kristoffersen Løksa, ordfører og ordførerkandidat,
Are Strand, kommunestyrerepresentant og 20. kandidat,
Hamarøy Senterparti

Fiskeri og havbruk er viktige næringer i Nordland og i Nord-Salten. Fisken i havet har historisk vært grunnlaget for at vi er bosatt langs kysten. Fisken er en fornybar og verdifull ressurs som tilhører fellesskapet, og som er viktig for å sikre bosetting og aktivitet også i framtida. 

Hamarøy har snart to fiskemottak. På Korsnes er det mottak og fiskeforedling med produksjon av lutefisk, og på Skutvik etableres mottak for teinefanget fangst, der det satses på reker, hummer og kreps. Dette gir aktivitet og arbeidsplasser på land som vi må ta vare på. 

Fisken og havet er grenseløst, og fiskere fra Hamarøy bruker også mottak i Steigen. De siste årene har flere eldre fiskere falt fra, og det er få fiskere igjen i Nord-Salten. Alle mottak trenger fiskere som kan og vil levere lokalt, og fiskerne trenger åpne mottak. For å holde liv i fiskeriet lokalt i Nord-Salten må vi derfor jobbe i lag for å styrke rekrutteringen. 

Hamarøy er omfattet av kystfiskekvoten som gir ekstra kvote torsk i åpen gruppe. Det er et fortrinn for de som vil satse på fiske her. Det er kommet noen nye fiskere til kommunen, og ungdom fra Hamarøy velger fiske og fangst-linja på videregående. Positiv oppmerksomhet og tilrettelegging kan oppmuntre flere til å velge kystfisket som yrkesvei.  

Ansvaret for statlige fiskerihavner er tilbake hos Kystverket fra 1.1.23, etter at den forrige regjeringa ville overføre forvaltningen til fylkene. Nordland og flere andre fylker motsatte seg dette, fordi det ikke fulgte med tilstrekkelig midler. Den uavklarte situasjonen førte til at fiskerihavnene har stått i stampe og en del mindre fiskerihavntiltak er blitt stående på vent. 

Senterpartiet og Ap i regjering har nå ordnet opp i dette, slik at vi kan ta opp dialogen med Kystverket om tiltak vi ser er nødvendige. Både Korsnes og Skutvik er statlige fiskerihavner, som Hamarøy allerede har spilt inn tiltak for via Salten regionråd til Nasjonal transportplan. 

Vi kan og vil ha fiskere også i resten av kommunen. Det er ei kjent problemstilling at det kan være vanskelig å finne egnet kai. Kommunen kan ikke løse alt, men et sted må vi starte. Hamarøy Senterparti vil ha dialog og samarbeid med næringa om behov og prioriteringer. 

Ungdomsfiskeordningen for ungdom mellom 12 og 25 år administreres av Fiskeridirektoratet på vegne av departementet. Dette er en mulighet for å tilby ungdom sommerjobb som kan gi en vei inn i fiskeryrket, men det er avhengig av sommeråpne mottak og fiskere som stiller sine fartøy til disposisjon. Hamarøy Senterparti ønsker å se på muligheter for å gjøre dette også i Hamarøy, slik at både mottak og fiskere ser det likt å stille opp. 

Regjeringa lyste i år ut tilskudd til kommuner som ville legge til rette for ordningen. Med slike midler kan kommunen gjøre det mulig for et mottak å åpne dørene for ungdommen. Sametinget gir også tilskudd til to kommuner i STN-området for slike tiltak. Vi vil arbeide for at slike tilskudd videreføres og utvides, og at kommune og næring skal snakke sammen om denne ordningen og søke på midler for å tilby dette i Nord-Salten også. 

Hamarøy kommunestyre behandlet i 2020 en plan for næring, som var utarbeidet av fellesnemnda før sammenslåinga. Denne planen sa lite om primærnæringene, og vi i Senterpartiet fremmet derfor forslag om et tilleggspunkt som ble vedtatt: "Landbruk og fiskeri er to viktige næringer i Hamarøy, som må få økt oppmerksomhet i kommunens næringsarbeid, for å bevare og skape nye arbeidsplasser."

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er i gang med et landbruksprosjekt sammen med Steigen kommune og bonde-faglagene i Steigen og Hamarøy. Fremover må vi også ta tak i rekrutteringen til kystfisket. Hamarøy Senterparti vil følge dette opp i en ny strategisk næringsplan, og vi vil fortsatt rette oppmerksomhet til våre tradisjonsbærende næringer. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.