Styret i Hamarøy FrP fv. Per Ståle Olsen, Fred-Eddy Dahlberg og Endre Kjevik. Foto: Bård Eriksen.

Utvikling av kommunens overordnede planverk –  er kunnskapsgrunnlaget tilstede og er det en reell mulighet for  innbyggere, næring og investorer å bidra?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Hamarøy Fremskrittsparti

22. juni ble planprogram for arealplanen behandlet i kommunestyret. En gjennomgang av saksdokumenter og målsettinger viser at planprogrammet har en viss ubalanse i fokus og tilnærming?

Hamarøy Fremskrittsparti ser et stort potensiale for Hamarøy kommune ift befolkningsvekst, samfunns- og næringsutvikling, trivsel, kultur og bolyst. Dette betinger et stødig politisk engasjement, og et levende og realistisk lokaldemokrati som tar helhetlige og bevisste valg for fremtiden.

Kommunen utgjør fundamentet i det lokale folkestyret og skal representere nærhet, tilhørighet og mulighet for innflytelse for befolkningen. Hamarøy FrP vil at stedsutvikling skal prioriteres med involvering av næringsforening, lokalutvalg, lag/foreninger og gjerne enkeltpersoner. Er vi der?

I de opplistede delmål i planprogrammet, er det spesielt tre mål som tydelig oppfattes som «konkurransevridende» mellom bygdene, utnyttelse av areal og med en tydelig sentraliserende fokus:

  • næringsutøvelse
  • bolig- og tomteutvikling for tilflytting
  • økt attraktivitet og klimahensyn gjennom senterdannelse og tettstedsutvikling
Planprogrammets delmål om hensynet til samisk næringsutøvelse sier at reindriften skal opprettholdes. Arealbruken skal hensynta reindriftsinteressene slik at enhetene kan fortsette virksomheten på tilnærmet tilsvarende nivå i fremtiden.

De som lokalt har fulgt med på utviklingsplaner for reiseliv på Tranøy, kan i Avisa Nordland lese at eier av Fyrvika annonserer salg av eiendommen. Dette grunnet med ikke avklarte forhold rundt bruk av eiendoms arealet og at kommunen ikke responderer med klare tilbakemeldinger.

Hamarøy FrP vil jobbe for at «tilpasningplikten» for reindriftsnæringen skal ligge i bunn for alle vurderinger om drift og beite.

Det er et paradoks at en forholdsvis nyetablert, i historisk perspektiv, sporadisk og marginal reindrifts bruk av Nordbygdas arealer (fra tidlig 1980 og frem til i dag), skal bidra til at en fremtidsrettet næring ikke får etablere seg til beste for bygda.

Nordbygda og Tranøy har flere fortrinn med natur, kultur og seriøse tjenesteytende bedrifter. Reiseliv er pr. dd. den eneste næringsutviklingsmuligheten som finnes på Nordbygda. Dette kan og må utvikles – at Fyrvika prosjektet tilsynelatende ikke blir realisert er en fallitt for samfunns- og næringsutvikling i denne delen av Hamarøy!

Vedrørende bolig- og tomteutvikling for tilflytting, samt økt attraktivitet og klimahensyn gjennom senterdannelse og tettstedsutvikling. Dette er et delmål som bringer bekymring for utviklingen i kommunen som helhet. Hamarøy som andre kyst- og distriktskommuner har utviklet seg med lokal bosetting, levende lokalsamfunn, lokale prioriteter og løsninger, bestående av kultur, mennesker og tilhørighet.

Kommunen har et kommunesenter – dette skal videreføres og videreutvikles, men helst ikke på bekostning av omkringliggende bygder og kommunens særegenhet!

Delmålene er klart sentraliserende – nå skal ikke ledige arealer kunne utvikles til boligformål eller næring. Fokus og prioritet skal dreie seg om Oppeid og Drag både med hensyn til bosetting og utvikling for offentlige tjenester, kommersiell aktivitet, offentlig transport, tilrettelegging for innendørs- og utendørs sosiale møtesteder og soner. Dette er en fallitt ift å videreføre særegenheten for bygder og kommune! Hva vil dette på sikt bety for bosetting, demografi, utvikling og trivsel?

Fra vårt ståsted – en utviklingsretning som bør kvalitetssikres i alle ender! Vi observerer at bygdene på ytre Hamarøy ikke er nevnt som satsningsområder – høyst beklagelig!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.