UTFORDRER SAMETINGET: NRK Sápmi-direktør Johan Ailo Kalstad og Ávvir-redaktør Kari Lisbeth Hermansen utfordrer Sametinget til å være langt mer offensive i sine mål og strategier for den samiske mediepolitikken. Foto: Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening.

Vi trenger en offensiv samisk mediepolitikk

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Johan Ailo Kalstad, direktør i NRK Sápmi, og Kari Lisbeth Hermansen, ansvarlig redaktør i Ávvir - leder og nestleder av Samisk redaktørnettverk i Norsk Redaktørforening

Det er mulig å både forstå verdien av fri og uavhengig journalistikk og samtidig drive en offensiv mediepolitikk. I den samiske mediemeldingen viser Sametingsrådet at de har forstått oppgave nummer en, men de strever fortsatt med oppgave nummer to.

For første gang skal Sametinget behandle en egen mediemelding - Dïjreguedtije. Det skjer fredag 9. juni og er et viktig skritt i riktig retning. Det er umulig å se for seg et velfungerende demokrati uten frie og uavhengige medier. Sterke og frie medier sørger for at befolkningen kan delta i demokratiet og ta opplyste valg. Samiske medier er intet unntak. For at de samiske mediene skal kunne oppfylle sin samfunnsrolle trenger også de gode og forutsigbare rammer.

Mediene er avhengig av at politikerne er opptatt av og engasjerer seg i god mediepolitikk. At de samiske politikerne vil kjempe for og jobbe for at mediene har gode rammevilkår og forutsigbar finansiering. Samtidig er mediene avhengig av at politikerne forstår prinsippet om armlengdes avstand. Det er et helt nødvendig prinsipp for forholdet mellom Sametinget og de samiske mediene. 

Den nye mediemeldingen inneholder gode formuleringer som tydeliggjør at Sametinget forstår verdien av frie og uavhengige medier. Likevel er det beklagelig at prosessen rundt meldingen ikke har skjedd i full offentlighet. Offentlighet og åpenhet er prinsipper som er helt grunnleggende i et levende demokrati. Mediepolitikk kan ikke ikke utvikles bak lukkede dører. 

I stedenfor en ordinær, åpen høringsprosess fikk bare et utvalg samiske medier tilsendt et utdrag fra et utkast til mediemeldingen til en lukket gjennomgang.  Det er selvsagt gledelig for Samisk redaktørnettverk at Sametingsrådet har lyttet til flere av innspillene vi kom med. Det er viktig for oss at mediemeldingen nå gjennomgående er preget av en grunnleggende forståelse for verdien av fri og uavhengig journalistikk. Likevel er det problematisk at prosessen har vært lukket for offentligheten. På den måten har Sametinget hindret offentligheten i å bidra i sluttprosessen med å faktisk formulere det som nå blir Sametingets mediepolitikk. Slik bør det ikke gjøres i fremtiden. 

«Et av de viktigste premissene som ligger til grunn for denne meldingen er at Sametinget respekterer medienes uavhengige rolle og samfunnsoppdrag» heter det på side 5 i mediemeldingen. Det bør være en selvfølge. I en verden der pressefriheten er truet i stadig større deler av verden, er det viktig at dette slås fast og er tydelig. Det kan ikke bare være fraser forbeholdt festtalene. I sær er det nødvendig i samfunn der mediene er tett på de samme miljøene og institusjonene som de skal drive kritisk og uavhengig journalistikk på. Redaktørstyrte samiske medier som NRK Sápmi, Ávvir, Nord-Salten Avis, Ságat og Snåsningen har det samme samfunnsoppdraget som alle frie og uavhengige medier. Deres rolle er å informere, avdekke og stille kritiske spørsmål til maktfaktorer i samfunnet – herunder også Sametinget.

Vi er glade for at Sametingsrådet ikke har gått videre med flere kontroversielle forslag som åpenbart ville vært prinsipielt problematiske. Et eksempel her er ideen om å etblere et samisk medietilsyn. Ved å legge bort denne ideen, viser Sametingsrådet at de forstår medienes særskilte rolle i et demokratisk samfunn.  

Sametinget et tydelig på at det overordnede målet for Sametingets mediepolitikk er å legge til rette for gode rammebetingelser for samiske medier og et sterkt og uavhengig samisk mediemangfold. Det er bra. Sametinget understreker også i den nye mediemeldingen hvor stor betydning samiske medier har for samfunnsdebatt, informasjon og identitet i Sápmi. Vi håper dette etterfølges av et oppriktig ønske om å kjempe for best mulige rammevilkår for samiske medier, enten det handler om distribusjonsstøtte til aviser i Finnmark eller krav til utdanningsbehov og rekruttering. 

Her utfordrer vi imidlertid Sametinget til å være langt mer offensive i sine mål og strategier for den samiske mediepolitikken. Det er fullt mulig uten at man kommer på kant med prinsippene og frihet og uavhengighet. 

Aller viktigst er det at den samiske mediemeldingen blir et levende og dynamisk dokument som utvikles over tid i nær samhandling med de samiske mediene. Det må skje i full offentlighet. Samisk redaktørnettverk bidrar gjerne i dette arbeidet. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.